Privacy statement

Het Leger des Heils streeft ernaar om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt gewaarborgd. In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we dat doen. In alle gevallen houdt het Leger des Heils zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van het Majoor Bosshardthuis.

Zo beschermen wij uw privacy

Verantwoordelijk voor persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die we van u ontvangen, bewaren we. Wettelijk gezien worden we daarmee 'verwerkingsverantwoordelijke' en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Het Leger des Heils neemt deze verantwoordelijkheid serieus. 

Het Leger des Heils ontvangt en verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van het doel, verwerken wij een of meerdere van onderstaande persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • bedrijfsnaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN en betalingsgegevens;
 • overige (persoonlijke) informatie die u ons toestuurt per e-mail. 

Beveiliging, toegang en geheimhouding

Iedere medewerker van het Leger des Heils die de beschikking heeft over persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding daarvan, uitgezonderd situaties waarin wij een wettelijke verplichting hebben om specifieke gegevens te delen met anderen. We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Ook zorgen we dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Hiervoor hebben we fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen, het beveiligd verzenden van online formulieren en een speciale privacyfunctionaris: de Functionaris Gegevensbescherming.

Bewaartermijn

Het Leger des Heils bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Voor sommige gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen waaraan het Leger des Heils moet voldoen voordat tot verwijdering kan worden overgegaan. Nadere informatie over bewaartermijnen vindt u in de aanvullende Privacyverklaringen.

Derde partijen

Het Leger des Heils schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in, bijvoorbeeld een reserveringssyteem. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van de verwerker. Al onze derden worden verplicht uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom sluiten wij met al onze verwerkers overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derde partijen. Zij hanteren hun eigen privacystatements. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie. Het Leger des Heils is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hoe deze derde partijen met uw persoonsgegevens omgaan.

Verwerkingsdoel en rechtmatige grondslagen

Het Leger des Heils behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij verwerken persoonsgegevens in verband met de volgende doelen:

 • het verzenden van de nieuwsbrief en/of overige informerende e-mails;
 • het bijhouden van wie we wel en niet mogen benaderen per e-mail, telefoon of post;
 • het verwerken van uw inschrijving voor een activiteit;
 • het voldoen aan wettelijke financiële en fiscale verplichtingen;
 • het uitvoeren van marketingactiviteiten;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het optimaliseren van de werking van de website;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Als grondslag voor de verwerking van deze gegevens geldt gerechtvaardigd belang

Dit kunt u zelf doen voor de bescherming van uw privacy

Recht op aanpassing, inzage en verwijdering 

Aanpassing
U kunt wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeven. In de aanvullende Privacyverklaringen is nader aangegeven op welke manier u wijzigingen kunt doorvoeren.

Inzage en verwijdering
U kunt op elk moment inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door het Leger des Heils worden verwerkt of ons verzoeken om gegevens te laten verwijderen. In de aanvullende Privacyverklaringen is nader aangegeven op welke manier u wijzigingen kunt doorvoeren. Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren; soms gelden wettelijke beperkingen. Wanneer u niet meer door ons benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden, moeten we uw naam registreren om u van toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Vragen en klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u een vraag of klacht over naleving van dit reglement? Neem dan contact op met: 
Leger des Heils
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 3006
1300 EH Almere

Mocht u er niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om zich te wenden tot de toezichthouder op privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming 

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming:
fg@legerdesheils.nl
Leger des Heils
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 3006
1300 EH Almere

Wijzigingen privacyverklaring

Het Leger des Heils behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te bregen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke veranderingen in ons beleid.